Opstaldningskontrakt

§ 1 – Aftalens genstand og parter

Ved tilmelding af opstaldning af hest/pony på Dalumgaard Rideklub accepteres samtidigt følgende aftale mellem opstalder og

Dalumgaard Rideklub
Dalumgårds Allé 35F
5250 Odense SV
(I det følgende kaldet klubben)

Bemærk, kontrakten kræver en fysisk underskrift hvis opstalder er umyndig og/eller under 18. Se § 9.

§ 2 - Opstaldningsperiode

  1. Aftalen træder i kraft fra den dato tilmeldingen til opstaldningen er blevet accepteret af klubben.

§ 3 - Betaling

  1. Som vederlag for opstaldning af hesten betaler opstalder pensionspris efter den til enhver tid gældende prisliste.
  2. Prisen for opstaldning fremgår af klubbens hjemmeside.
  3. Opstaldning betales månedsvis forud.
  4. Prislisten fastsættes af bestyrelsen for klubben og fremgår af klubbens hjemmeside.
  5. Opstalder betaler pensionsprisen månedsvis forud, idet beløbet forfalder til betaling den første i måneden.
  6. Forhøjelse af opstaldningsprisen kan ske med 1 måneds varsel til den første i en måned.
  7. Såfremt der ikke sker rettidig indbetaling, vil der blive fremsendt en rykker, hvorved der pålægges et rykkergebyr. Rykkergebyrets størrelse fremgår af den gældende prisliste.
  8. Manglende betaling bliver betragtet som misligholdelse af denne aftale.

§ 4 - Klubben er forpligtet til, at:

  1. Stille boks og dertil hørende sadelplads og strigletøjsplads til rådighed for opstalder.
  2. Give opstalder de rettigheder, der fremgår af prislisten.
  3. Passe og pleje hesten fagligt korrekt.
  4. Fodre hesten fagligt korrekt. Tilkalde dyrlæge og underrette opstalder i tilfælde af at hesten bliver syg. Denne kontrakt fungerer som fuldmagt for klubben til for opstalders regning ud fra en konkret vurdering at kunne tilkalde dyrlæge i tilfælde af akut sygdom hos hesten.
  5. Påtage sig det erstatningsansvar, klubben efter lovgivningen har for skader, som hesten måtte forvolde under opstaldning hos klubben.
  6. Forestå udmugning

§ 5 - Klubben er ikke forpligtet til, at:

  1. Påtage sig noget ansvar for hestens evt. sygdom eller hestens liv og førlighed, herunder skrammer, som hesten måtte pådrage sig under opstaldningen. Opstaldningen sker på eget ansvar og under accept af risiko for sygdom og skader, som hesten måtte pådrage sig.
  2. Afholde udgifter vedrørende hesten, herunder udgifter til smed, dyrlæge mv.
  3. Tegne forsikring, der dækker den opstaldede hest, - sadeltøj eller andet udstyr.

§ 6 – Ejerens forpligtelser

Opstalder er forpligtet til at:

  1. Påtage sig det erstatningsansvar, opstalder efter lovgivningen har for skader, som hesten måtte forvolde.
  2. Sikre sig, at hesten er ansvarsforsikret
  3. Selv at benytte den til enhver tid af klubben anviste boks, idet opstalder ikke uden klubbens skriftlige samtykke kan disponere over den anviste boks til andet formål end opstaldning af ovennævnte hest.
  4. Holde sadeltøjet og øvrigt udstyr rent, i god stand og korrekt ophængt.
  5. Holde hesten fagligt korrekt beskåret og beslået.
  6. Få hesten testet for orm eller at sørge for behandling herfor inden ankomst.
  7. Afholde udgifter i forbindelse med fælles vaccination og ormekur, herunder at godtgøre klubben udgifter, som klubben har afholdt på vegne af opstalder. Det er et krav, at hesten holdes vaccineret i overensstemmelse med vaccinationsprogrammet samt at hesten bliver testet/behandlet for orm, når dettes bestemmes af klubben.
  8. Tegne medlemskab af klubben.
  9.  Efterleve klubbens ordensregler, herunder give klubben adgang til den anviste boks og undlade at vanrøgte den. Ved gentagende ødelæggelse af inventar i boksen kan udgifter til reparation pålægges opstalderen.
  10.  At sikre at det til en hver tid er muligt for DAR at fremskaffe hestepasset i forbindelse med besøg af Fødevarestyrelsen. Kan hestepasset ikke fremvises til Fødesvarestyrelsen ved deres besøg jf. lovgivningen, er det i tilfælde af bøde, hesteejerens/opstalderens ansvar at betale denne bøde.
  11.  Hvis hesten ikke er udtaget fra konsum og hesteejer/opstalder selv ønsker at stå for fodervalg, er det hesteejer/opstalder, som påtager sig ansvaret som fodrevært i henhold til foderhygiejneforordningen. Fodreværten skal kunne dokumentere foderets oprindelse over for Fødevarestyrelsen. Kan hesteejer/opstalder ikke det, er det, i tilfælde af bøde, hesteejerens/opstalderens ansvar at betale en eventuel bøde.  
  12.  At sikre at evt. ekstra/eget foder og gulerødder m.m. opbevares i foderopbevaringskasser med låg.

§ 7 - Opsigelse

  1. Denne aftale kan af begge parter opsiges med en måneds varsel til den første i en måned.
  2. Opsigelsen skal ske skriftligt på mail til rideklubbendalumgaard@gmail.com.
  3. Under helt særlige forhold kan opstaldningskontrakten blive opsagt fra klubbens side med kortere varsel. Dette kan f.eks. komme på tale i forbindelse med tyveri, manglende betaling, misrøgt/mishandling af hesten, samt gentagne overtrædelser af klubbens regler m.m.
  4. I tilfælde af at anviste boks befinder sig i en stald, som lider undergang ved brand, stormskade eller lignende, kan klubben opsige kontrakten uden forudgående varsel.

§ 8 - Misligholdelse

  1. Hvis en af parterne misligholder sine forpligtelser efter denne aftale, er den anden part berettiget til med omgående virkning at ophæve aftalen, hvorefter hesten skal flyttes. Der henvises i øvrigt til klubbens ordensregler og vedtægter som findes på klubbens hjemmeside.
  2. Hvis opstalder misligholder sine forpligtelser efter denne aftale, er klubben dog berettiget til for opstalders regning at foranledige aftalens enkelte punkter opfyldt.
  3. Såfremt opstalder er i restance med betaling af bokslejen, kan klubben udøve tilbageholdelsesret i hesten, hvilket betyder, at klubben kan nægte at udlevere hesten til opstalder eller andre, som ønsker hesten flyttet, før den manglende boksleje er betalt til klubben. Meddelelse om udøvelse af tilbageholdelsesret meddeles opstalder ved anbefalet brev.

§ 9 – Underskrifter – hvis opstalder er umyndig kræves medunderskrift af forælder/værge

Hvis opstalder er under 18 eller umyndig skal kontrakten underskrives af forældre/værge og sendes/afleveres på kontoret inden hestens ankomst.

 

Opstalder                                  

 

 

 

 

Dato

Underskrift